Affärsidé
 Förvaltningsstrategi

 


Pilotskolan
 


Track record
 

Mål

Utdelning

Voladors affärsidé är att ge aktieägarna en konkurrenskraftig absolut avkastning på bolagets egna kapital genom investeringar i ett par mindre noterade innehav med strukturell tillväxt och ett aktivt ägande kompletterat med en koncentrerad portfölj av likvida marknadsnoterade bolag med god direktavkastning.  ​

Förvaltningsstrategin bygger på investeringar i marknadsnoterade värdepapper, dels i ett par mindre svenska bolag som verkar på marknader med underliggande strukturell tillväxt, där investeringsbesluten baseras på ett antal kriterier samt möjlighet till ett aktivt ägande, och dels på en koncentrerad portfölj av likvida marknadsnoterade bolag med god direktavkastning kombinerat med belåning av den totala portföljen. Börshandlade indexfonder används också temporärt för att justera portföljens totala risknivå. ​

VD och huvudägaren Rickard Blomqvist äger 51% av Volador AB, via sitt bolag Ekonomerna Holding Sverige AB. Huvudägaren kommer via Ekonomerna teckna sin pro rata andel av den föreslagna nyemissionen och fokuserar därmed investeringsverksamheten fullt ut till Volador AB.   

Rickard Blomqvist har dagligen följt aktiemarknaden under 20 års tid. Med en grundläggande positiv inställning till aktier som långsiktig investering och en kritisk granskande attityd till enskilda investeringar har ett förhållandevis litet kapital, med ränta på ränta effekt, resulterat i grundplåten till Volador AB.    

Målsättningen är att över en femårsperiod nå en genomsnittlig årlig avkastning på eget kapital på minst 15%, inklusive återinvesterad utdelning.​

Bolagets utdelningspolicy är att årligen dela ut cirka 5% av substansvärdet. ​